Avís legal

Estàs visitant  360rrhh.com, pàgina web que pertany a Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L i agraïm el teu interès per llegir les condicions legals. Aquí es defineixen els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres, com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Nosaltres, Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L, com a responsables d’aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L
Nom comercial: Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L
NIF/CIF: B44682920
Adreça: Calle Volta nº 1 08224 TERRASSA, Barcelona, España
Correu electronic:

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de 360rrhh.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web de Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment de la web

Dades personals que recopilem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

· La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular;

· Qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostre com a legítim titular;

· La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web 360rrhh.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L
poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim unes bones condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d’usuaris i clients.

L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a indicant el seu nom i cognoms, el producte/servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: o bé per correu postal dirigit a: 

Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L
Calle Volta nº 1 08224 TERRASSA, Barcelona, España

, si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de:Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L
Calle Volta nº 1 08224 TERRASSA, Barcelona, España

El servei/producte:
Adquirit el dia:
Nom de l’usuari:
Domicili de l’usuari:
Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper):
Data:
Motiu de la reclamació:

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L . L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L indicant:

· Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
· Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalada i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web 360rrhh.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

Eines.
Contingut d’altres blogs.
Pàgines webs d’altres empreses.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal 360rrhh.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de 360rrhh.com. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions 360rrhh.com i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de 360rrhh.com dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

· La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
· L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
· L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
· La falta de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
· El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions Grupo 360 Recursos Humanos ETT S.L
i els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Terrassa (Barcelona).

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal
360rrhh.com , si us plau dirigeixi’s a

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 18/07/2023